ZORGANIZOWANIE ZAMAWIAJĄCYCH

6 lutego 2013 Artykuły  No comments

Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający. W takim przypadku za przygotowanie i przeprowadzenie postępowania odpowiada kierownik zama-wiającego. Kierownik zamawiającego to osoba lub organ, który zgodnie z obowiązującymi przepisami, statutem lub umową, jest uprawniony do zarządzania zamawiającym, z wyłącze-niem pełnomocników ustanowionych przez zamawiającego (art. 18 oraz art. 2 pkt 3 Ustawy). Do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia, kierownik zamawiającego powołuje komisję przetargową, jeżeli wartość zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Ustawy. Jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza, o jej powołaniu decyduje kierownik. Zamawiający może także powierzyć przy-gotowanie lub przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia własnej jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej. To powierzenie może dotyczyć zarówno przygotowania

i przeprowadzenia samego postępowania, jak i jedynie wykonania określonych czynności w tym procesie. Działania podejmowane przez podmioty, którym powierzono przygotowanie i przeprowadzenie postępowania są wiążące dla zamawiającego .

Regulacje znajdujące się w przepisach Ustawy, dostosowane są do sytuacji, gdy zamawiającym jest pojedyncza jednostka organizacyjna, co nie oznacza, że ustawa nie dopuszcza także możliwości istnienia innych konfiguracji podmiotowych związanych z udzielaniem zamówienia publicznego. Te konfiguracje podmiotowe mogą pozwolić także na formalną koncentrację środków publicznych przeznaczanych na sfinansowanie zlecanego zamówienia, co niewątpliwie podnosi jego wartość, a tym samym możliwości „negocjacyjne” zamawiającego. Przepisy ustawy przewidują bowiem w takim przypadku możliwość skorzystania z instytucji centralnego zamawiającego, lub instytucji wspólnego zamawiającego, pozwalających na tworzenie tzw. wspólnego zamawiającego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>