ZORGANIZOWANIE WYKONAWCÓW

19 listopada 2013 Artykuły  No comments

Przedsiębiorcą zgodnie z przepisem art. 4 ust. 1, ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej , jest „osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną – wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą”, co oznacza duża zbieżność tej definicji z definicją wykonawcy, zawartej w Ustawie.

Niewątpliwie przedsiębiorcy stanowią wśród wykonawców zamówień publicznych grupę najliczniejszą, choć w swej masie bardzo różnicowaną, szczególnie pod względem wielkości. Wyraźnie potwierdzają to przepisy ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, które wyróżniają w tym zbiorze mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców. Troska

o rozwój grupy małych i średnich przedsiębiorców jest koniecznym składnikiem zrównowa-żonego rozwoju gospodarki jako całości i o to zabiega państwo. W przepisach art. 103 ustawy

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>