ZORGANIZOWANIE UCZESTNIKÓW

5 lutego 2013 Artykuły  No comments

ZORGANIZOWANIE UCZESTNIKÓW PROCESU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH, A EFEKTYWNOŚĆ WYKORZYSTANIA ŚRODKÓW PUBLICZNYCH. W gospodarce polskiej po roku 1989 zapoczątkowane zostały procesy mające na celu doko-nanie w niej zmian, które określić można zmianami dążącymi do przeorientowania nieefek-tywnej gospodarki państwowej na gospodarkę, która byłaby bardziej efektywną zbliżoną do tej, z jaką mieliśmy do czynienia w ówczesnych tzw. krajach „wysoko rozwiniętych”. Zapewnić to miały zmiany własnościowe dokonywane w gospodarce – przede wszystkim jej prywatyzacja – wsparta przywróceniem zasady wolności działalności gospodarczej oraz innych zasad obowiązujących w gospodarce rynkowej, a także zmianą roli jaką odgrywało w niej państwo i jego aparat administracyjny.

Niewydolność nakazowo-rozdzielczego systemu zarządzania gospodarką, w której dominowały uspołecznione podmioty gospodarcze, stała się przyczyną tego, że już pod koniec lat osiemdziesiątych, w ramach istniejącego ustroju, dokonano zasadniczej rewizji dotychcza-sowych poglądów na rolę, jaką „sektor prywatny” może i powinien odgrywać w gospodarce. Zaowocowało to zmianą podejścia do sfery gospodarki prywatnej, a wraz za tym, zmianami w prawnej regulacji trybu podejmowania i wykonywania działalności gospodarczej przez te podmioty. Zapoczątkowane zostało to uchwaleniem ustawy o działalności gospodarczej, której przepisy poprzez powrót do liberalnej zasady wolności przemysłu i handlu , znakomicie ułatwiały kreację podmiotów gospodarczych opierających swą działalność o prywatne środki produkcji .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>