Zmiany w gospodarce

1 września 2013 Artykuły  No comments

Proces powstawania nowych prywatnych podmiotów gospodarczych, wsparty został działaniami podejmowanymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych . Stworzyły one zupełnie nowe instytucjonalne możliwości dla przeprowadzania koniecznych przekształceń własnościowych , w szczególności związane z powstawaniem podmiotów prywatnych w procesie komercjalizacji przedsiębiorstw pań-stwowych i prywatyzacji ich majątku. Planowa gospodarka państwowa okazała się bowiem być nieefektywną i niewydolną, dodatkowo zaś – zarządzanie nią przez aparat administracyjny, dokonywane było w sposób krańcowo zbiurokratyzowany. Nadto, przedsiębiorstwa państwowe jako podstawowe podmioty gospodarujące, dbały przede wszystkim o to, aby w swej działalności pozostawać w zgodzie z niezliczonymi odgórnymi nakazami i zakazami zawartymi w aktach prawa powielaczowego5, lub podejmowanych na ich podstawie decyzjach, mniej zaś o jakość procesu wytwarzania oraz efektywność rzeczywistych osiągnięć gospodarczych. W wyniku tych i wielu innych zjawisk, będących zaprzeczeniem prawidłowej racjonalnej gospodarki, efekty gospodarcze osiągane przez nią, okazały się wysoce niezadowalające –

Powrót do zasady wolności gospodarczej zapoczątkował też odejście od poglądów sankcjo-nujących dotychczasową rolę państwa w gospodarce. Państwo, rezygnuje ze swej dotych-czasowej roli regulatora i organizatora procesów gospodarczych. Role tę ma przejąć rynek i funkcjonujące na nim mechanizmy. Dokonana zmiana spowodowała także zmianę funkcji wykonywanych przez państwo w stosunku do gospodarki. Wskazano, iż podstawowymi funkcjami, jakie państwo powinno współcześnie wykonywać w stosunku do gospodarki, są: policja, reglamentacja, regulacja, planowanie gospodarcze, pomoc publiczna, a także realizacja polityki koniunkturalnej .

Zmiany w gospodarce spowodowały też zmiany w sytuacji prawnej jednostki w prawie publicznym. W zakresie prowadzonej działalności gospodarczej, jednostka określana jest, podobnie jak pozostałe podmioty podejmujące i prowadzące działalność gospodarczą mianem przedsiębiorcy. Sytuacja przedsiębiorcy w prawie publicznym jest niemal identycznie kształtowana jak sytuacja jednostki.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>