Zlecający

9 grudnia 2013 Artykuły  No comments

Nadto stanowi on w treści tego artykułu, „by jednostki sektora finansów publicznych zawierały umowy, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, na zasadach okre-ślonych w przepisach o zamówieniach publicznych, o ile odrębne przepisy stanowią inaczej”.

Zaznaczyć należy, iż szczególnie w warunkach gospodarki, w której stosowane są reguły kon-kurencji, różnorodne świadczenia dokonywane na rzecz podmiotów publicznych, a których finansowanie następuje ze środków publicznych, zawsze stanowiły przedmiot szczególnego zainteresowania, zarówno samych podmiotów ubiegających się o możliwość realizacji owych świadczeń, jak i opinii publicznej. Ta ostatnia zainteresowana była szczególnie kierunkami wydawania przez państwo i jego agendy owych środków, racjonalnością i transparentnością ich wydatkowania, a także tworzeniem warunków umożliwiających maksymalną i uczciwą konkurencję zachodzącą pomiędzy podmiotami, w procesie starań o ich uzyskanie. Zainte-resowani są także tworzeniem warunków, pozwalających w procesie udzielania zamówień, niwelować różnice wynikające z wielkości reprezentowanego potencjału organizacyjnego, kadrowego i finansowego. Zaznaczmy wszakże, że przepisy o zamówieniach publicznych nie przewidują żadnych preferencji, które związane byłyby z wielkością wykonawcy czy repre-zentowanym przez niego potencjałem gospodarczym.

Zlecający zamówienie znajdują się formalnie w nieco bardziej rygorystycznej sytuacji. Są oni bowiem odpowiedzialni za zgodne z przepisami przygotowanie i przeprowadzenie postę-powania o udzielenie zamówienia publicznego, wybór wykonawcy oraz zawarcie umowy. Zamawiającym jest więc podmiot wyraźnie w prawie zamówień publicznych wskazany, zo-bowiązany do przestrzegania przepisów Ustawy, dokonujący zamówień na roboty budowlane, dostawy oraz usługi i w zasadzie wydatkujący na ich uzyskanie środki finansowe, które kwalifikowane są jako środki publiczne .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>