Zespół Arbitrów

1 listopada 2013 Artykuły  No comments

-2007 r. Zespół Arbitrów wskazał, iż w interesie publicznym jest wykorzystanie dotacji Z Unii Europejskiej dla projektu Gospodarka wodno-ściekowa. Zamawiający unieważniając postę-powanie podejmuje ryzyko utraty dotacji w części lub całości, a więc działa wbrew interesowi publicznemu. W interesie publicznym są bowiem korzyści uzyskiwane z realizacji tego przedsięwzięcia dla mieszkańców gminy .

Powołanie się na interes publiczny wymaga udowodnienia, że wcześniej, czyli w momencie wszczęcia postępowania, nie można było przewidzieć, przy zachowaniu należytej staranności, że zmienią się okoliczności i ich zmiana uniemożliwi kontynuowanie postępowania

o udzielenie zamówienia publicznego. Nie stanowi wykazania przesłanki interesu publicznego niepoparte żadnymi dowodami twierdzenie zamawiającego, iż interesem publicznym przemawiającym za unieważnieniem postępowania są „inne potrzeby finansowe” zamawia-jącego . Zdaniem Krajowej Izby Odwoławczej treść pkt 6 art. 93 ust. 1 ustawy Pzp wymaga zaistnienia po wszczęciu postępowania pewnych nadzwyczajnych wydarzeń lub okoliczności, które mają wpływ na prowadzone postępowanie lub przedmiot zamówienia. Za takie nadzwyczajne wydarzenie nie można uznać, w ocenie Izby, podjętej w trakcie prowadzenia postępowania decyzji zamawiającego o zmianie sposobu finansowania zamówienia ze środków budżetowych na środki pochodzące z uzyskanej pożyczki i wydanie środków pierwotnie przeznaczonych na realizację niniejszego zamówienia na inny cel. Tym samym Izba stwierdziła, że zamawiający nie wykazał zaistnienia podstaw do unieważnienia postępowania w oparciu o art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>