ZAWIESZENIE

22 kwietnia 2013 Artykuły  No comments

W sposób zdecydowany należy odróżnić instytucję przedłużenia terminu związania ofertą, o której mowa powyżej, od instytucji zawieszenia biegu terminu związania ofertą. Choć oby-dwie instytucje de facto wywołują podobny skutek w postaci faktycznego wydłużenia terminu związania ofertą, to ich stosowanie w praktyce wywołuje zupełnie inne konsekwencje. Ponadto stosowanie tych instytucji odbywa się w pełni na innych zasadach.

Przedłużenie terminu związania ofertą, o czym mowa powyżej (art. 85 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych), z natury swojej ma na celu wywołanie takiego efektu, że termin ten będzie trwał dłużej niż pierwotnie zakładano. Zawieszenie biegu terminu związania ofertą powoduje zaś, że czasowo działanie, bieg danego terminu zostaje wstrzymany. Skutek zawie-szenia terminu związania ofertą w odróżnieniu od przedłużenia tego terminu jest niezależny od woli wykonawcy, czy też zamawiającego, powstaje niejako automatycznie, z mocy prawa, na skutek wniesienia odwołania po otwarciu ofert w danym postępowaniu o udzielenie za-mówienia publicznego . Zawieszenie biegu terminu związania ofertą wynikające ze złożenia do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej odwołania wywołuje skutek wstrzymania biegu tego terminu do określonego momentu, którym jest ogłoszenie orzeczenia Izby w sprawie wniesionego odwołania. Po ogłoszeniu tego orzeczenia termin związania ofertą kontynuuje swój bieg począwszy od momentu, w którym nastąpiło zawieszenie jego biegu. Podobną re-gulację ustawodawca wprowadził w odniesieniu do biegu terminu związania ofertą w przypadku wszczęcia przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych kontroli uprzedniej danego zamówienia współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej (art. 170 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych). Moment zawieszenia biegu tego terminu w tym przypadku kończy się w chwili zakończenia kontroli Prezesa Urzędu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>