Zamówienie przeprowadzane i udzielane

2 listopada 2013 Artykuły  No comments

Zamówienie przeprowadzane i udzielane będzie w takim przypadku przez jednego zama-wiającego w imieniu wielu zamawiających zamierzających działać wspólnie. Przepis Ustawy stanowi bowiem wyraźnie, iż „zamawiający mogą wspólnie przeprowadzić postępowanie

i udzielić zamówienia, wyznaczając spośród siebie zamawiającego upoważnionego do prze-prowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz”. Oznacza to, że zakres pełnomocnictwa, jaki zostanie udzielony jednemu z uczestniczących w porozumieniu podmiotów powinien być stosunkowo szeroki. Prowadzić postępowanie i udzielać zamówienie będzie jeden z uczestniczących w grupie podmiotów. W pewnym sensie będzie on pełnił funkcję podobną do tej, którą pełni w konsorcjum pełnomocnik (lider). Zamawiający, który będzie wyznaczony do przeprowadzenia postępowania zobowiązany będzie do działania na podobnych zasadach, na jakich w obrocie prawnym działają pełnomocnicy. Wszakże będzie on swoistego rodzaju pełnomocnikiem pozostałych członków porozumienia udzielających wspólnego zamówienia .

Zorganizowanie zamawiających pozwoli niewątpliwie na racjonalizację wykorzystania środków publicznych. Zamawiający, niezależnie od tego czy ich zorganizowanie jest uzależnione od ich woli, czy jest wynikiem władczego działania organu administracji, dzięki koncentracji zamówienia, z jednej strony, będą mogli liczyć na obniżenie kosztów postępowania, oraz prawdopodobnie także na uzyskanie korzystniejszych ofert od potencjalnych wykonawców, niż w przypadku wielu zamówień pojedynczych. Z drugiej strony typizacja nabywanych rzeczy lub usług może pozwolić na obniżenie kosztów eksploatacji wyrobów nabytych w drodze zamówienia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>