Zamówienia publiczne

11 kwietnia 2013 Artykuły  No comments

ugruntowane wieloletnią praktyką poszczególne rozwiązania stosowane w k.p.c., gdyż nie zostały one wystarczająco umocowane prawnie w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą . Niestety dotyczy to również bardzo wielu fundamentalnych instytucji, takich jak: terminy, pełnomocnictwo, zawieszenie. W konsekwencji mamy do czynienia z niekompletną regulacją prawną, która określa postępowanie odwoławcze przed Krajową Izbą Odwoławczą, z uwagi na praktyczne jej ograniczenie wyłącznie do przepisów rozdziału

działu VI Pzp Bez szerszego odesłania powstaje sytuacja niepewności co do prawidłowości działalności orzeczniczej Krajowej Izby Odwoławczej. Równocześnie pojawia się wątpliwość odnośnie respektowania zasady sprawiedliwości proceduralnej, którą uznaje się powszechnie za obowiązującą w całym systemie prawa.

Dlatego sprawa o udzielenie zamówienia publicznego w postępowaniu odwoławczym ujawnia się teraz jako sprawa administracyjna. Ogólnie sprawę administracyjną można zdefiniować jako kwestię istnienia stanu faktycznego, opisanego w hipotezie normy prawnej, wymagającej dla uwolnienia swej mocy wiążącej autorytatywnej konkretyzacji, dokonanej w formie aktu wydanego przez właściwy organ administracji publicznej . W konsekwencji postępowanie odwoławcze w procedurze zamówień publicznych musi dalej zostać uznane za postępowanie administracyjne. Niestety stanowi to wynik dopiero szeroko ujętej wykładni, przy doszukaniu się najpierw fundamentów jego istoty, co świadczy nie najlepiej o aktualnym stanie regulacji prawnej zamówień publicznych. Tak naprawdę powinny tutaj mieć zastosowanie stosowane odpowiednio przepisy k.p.a.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>