ZAMÓWIENIA PUBLICZNE – SYSTEMEM REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

25 października 2013 Artykuły  No comments

Organy władzy publicznej realizują obowiązek wykonywania zadań publicznych. Zamówienia publiczne stanowią jeden z systemów pozwalających na skuteczną realizację tych zadań. Zamówienia pozwalają bowiem w sposób oszczędny, racjonalny i stosunkowo szybki, dokonywać zakupów towarów i usług . Wśród celów, jakie uzasadniały przyjęcie i uchwalenie w 2004 roku Ustawy było wprowadzenie procedur dokonania zakupów sprzyjających oszczędnemu i efektywnemu wydatkowaniu środków publicznych .

Wydatkowanie środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań publicznych powinno odbywać się niewątpliwie w sposób efektywny. Termin „efektywny” zgodnie ze Słownikiem wyrazów obcych i trudnych, oznacza – taki, który przynosi pożądany skutek, skuteczny . W Popularnym słowniku języka polskiego, wskazuje się, że „efektywny” to też taki, który przynosi efekty, skuteczny, wydajny .Wydajność z kolei oznacza stosunek między ilością albo wartością uzyskaną, a ilością lub wartością wydatkowaną w czasie produkowania czegoś . Mamy więc tu do czynienia z tym, co w nauce ekonomii określane jest mianem efektywnego gospodarowania, odbywającym się w warunkach ograniczoności dóbr. To „efektywne gospodarowanie oznacza bowiem alokację (rozdysponowanie) ograniczonych środków, że wynikająca stąd struktura produkcji dostarcza więcej satysfakcji konsumentom aniżeli jakakolwiek struktura produkcji możliwa do osiągnięcia, gdyby środki były wolne” Przenosząc to na grunt prowadzonej przez nas analizy, idzie o to by posiadane środki publiczne zapewniły maksymalną i optymalną realizację zadania publicznego, poprzez zapewnienie największej ilości pożądanych w jego realizacji dóbr lub pozwoliły na zapewnienie najszerszej palety niezbędnych usług.

Wydaje się, że zapewnieniu efektywności wydatkowania środków publicznych w systemie zamówień publicznych powinny sprzyjać przewidziane przepisami prawa możliwości zor-ganizowania uczestników procesu zamówień publicznych, w procedurze ich udzielania i to zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Przepisy ustawy stwierdzają jednoznacznie, że przez zamówienie publiczne należy rozumieć umowy odpłatne zawierane między zamawia-jącym a wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane, choć wskazać można, że sytuacja stron zawierających umowę w przedmiocie zamówienia publicz-nego wygląda zgoła inaczej, niż stron zawierających umowę, które korzystają z możliwości stworzonych przez przepis art. 3531 K.c. Przepisy Ustawy regulują bowiem w sposób szczegó-łowy zarówno postępowanie o udzielenie zamówienia, tryby udzielania zamówień, zawarcie umowy orz dopuszczalność dokonywania w niej zmian, a także organy uprawnione i zakres kontroli zamówień publicznych oraz środki ochrony prawnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>