ZAMÓWIENIA PUBLICZNE JAKO INSTRUMENT GWARANTUJĄCY EFEKTYWNOŚĆ WYDATKÓW

19 listopada 2013 Artykuły  No comments

Perspektywa finansowa Unii Europejskiej, przewidziana na lata 2007-2013, była przedstawiana jako wielka szansa dla naszego kraju, na rozwój gospodarczy, społeczny i terytorialny. W chwili obecnej trwają prace nad perspektywą 2014-2020, która zapowiada się dla Polski równie obiecująco. Komisja Europejska niedawno zaprezentowała tzw. Wspólne Ramy Strategiczne (ang. Common Strategie Framework) dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego . Ogólnie rzecz ujmując, hasłem przewodnim przyszłej polityki spójności ma być jej uproszczenie , zmieni się również system podziału środków pomiędzy poszczególne obszary wsparcia . Nie ulega jednak wątpliwości, iż podstawowym instrumentem używanym przy wydatkowaniu środków pochodzących z dotacji, będą nadal zamówienia publiczne, bądź procedury analogiczne do zamówień publicznych, obowiązujące na szczeblu supranacjonalnym poza reżimem dyrektywy 2004/18/WE oraz dyrektywy 2004/17/WE, a na szczeblu krajowym poza reżimem ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych . Podkreśla to Strategia Europa 2020, stanowiąc, że polityka zamówień publicznych powinna służyć zapewnieniu najbardziej efektywnego wykorzystania funduszy publicznych i utrzymania otwartego charakteru rynków zamówieniowych w skali całej Unii Europejskiej, zwłaszcza w kontekście surowych ograniczeń budżetowych oraz trudności gospodarczych w wielu państwach członkowskich . Nic w tym dziwnego, ponieważ prawo zamówień publicznych Unii Europejskiej jest odzwierciedleniem zarówno prawnego, jaki ekonomicznego podejścia do procesu integracji rynków publicznych w poszczególnych państwach członkowskich: zamówienia publiczne wzmacniają konkurencyj

ność, przyczyniają się do zwiększenia obrotu towarami i usługami, będąc jednocześnie, jako regulacja prawna, niezbędnym składnikiem fundamentalnych zasad prawa pierwotnego Unii Europejskiej, wspierającym zasady takie, jak swobodny przepływ towarów, swobodny przepływ usług, swoboda prowadzenia działalności gospodarczej, czy też zakaz dyskryminacji na podstawie przynależności państwowej .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>