ZAMAWIAJĄCY I WYKONAWCY

6 grudnia 2013 Artykuły  No comments

Stronami umowy o zamówienie publiczne są zamawiający i wykonawcy. Z tych dwu kategorii podmiotów będących stronami umów o zamówienie publiczne, niewątpliwie szczególną pozycję zajmować będzie zamawiający, czyli zgodnie z treścią przepisu art. 2 pkt. 12 Ustawy, osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która zobowiązana została do stosowania Ustawy. Stosowania Ustawy, czyli bez-względnego przestrzegania określonych w jej przepisach zasad, trybów i procedur udzielania zamówień publicznych. W gestii zamawiających będzie prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Postępowania wszczynanego w drodze zamieszczenia publicznego ogłoszenia o zamówieniu lub przesłania zaproszenia do składania ofert albo przesłania zaproszenia do negocjacji, w celu dokonania wyboru oferty wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego, lub – w przypadku trybu zamówienia z wolnej ręki – wynegocjowania postanowień takiej umowy.

Zamawiający to podmiot odpowiedzialny za zgodne z przepisami Ustawy przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które kontrolowane

jest zarówno przez Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, a także poddane zostało ocenie wykonawcy, czy innego podmiotu, który ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia. To właśnie zamawiający wydatkował będzie środki publiczne, które stanowić będą zapłatę za zlecane dostawy, usługi czy roboty budowlane. Zarówno w procesie przygotowania i prowadzenia postępowania, a także wydatkując środki publiczne zamawiający zobowiązany jest do stosowania przepisów Ustawy (art. 2 pkt 12 Ustawy).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>