Żądanie nawiązania umowy

8 września 2013 Artykuły  No comments

Żądanie nawiązania umowy o dofinansowanie sprowadzać się będzie do powództwa o nakazanie złożenia oświadczenia woli (art. 64 k.c.). Odmowa zawarcia umowy przez właściwą instytucję może wynikać z niewykonania przez beneficjenta pewnych obowiązków, które zdaniem instytucji winny być spełnione przed zawarciem umowy. Odmowa zawarcia umowy pomimo zakwalifikowania do dofinansowania może być także spowodowana np. zmianą zasad konkursu lub warunków realizacji projektów. Taką możliwość daje art. 29 ust.4a u.z.p.p.r. wprowadzający wyjątek od zakazu pogarszania zasad konkursu, warunków realizacji projektu do czasu zawarcia wszystkich umów o dofinansowanie, gdy konieczność zmiany wynika ze zobowiązań międzynarodowych lub przepisów innych ustaw.

Co istotne, żądanie nawiązania umowy o dofinansowanie w zakresie treści umowy ograniczona być powinna do wzorca umowy, jaki uprzednio został ogłoszony na stronie internetowej właściwej instytucji (art. 29 ust. 2 pkt 10. u.z.p.p.r.) oraz do jej koniecznych elementów określonych w art. 206 ust. 2 u.f.p. Zatem mimo, co do zasady, kontradyktoryjnego sporu równych stron, umowa o dofinansowanie, nawet powołana do życia mocą orzeczenia sądo-wego, ma dla beneficjenta charakter w zasadzie adhezyjny .

Niedoszły beneficjent ma także możliwość żądania odszkodowania, jeżeli w wyniku błędnej oceny projektu została mu wyrządzona szkoda, np. na skutek następczego wyczerpania się alokacji środków na dany cel, projekt, który ostatecznie byłby uprawniony do dofinansowania nie może go otrzymać. Udowodnieniu w toku postępowania podlegają szkoda, jej wysokość oraz związek przyczynowy pomiędzy jej powstaniem a działaniem właściwej instytucji. Oczywiste wydaje się umożliwienie dochodzenia przez niedoszłego beneficjenta nie tylko naprawienia rzeczywistej szkody (damnum emergens), ale też utraconych korzyści (lucrum cessans) . Sąd cywilny, badając w procesie odszkodowawczym zasadność zgłoszonego żą-dania, będzie uprawniony, w granicach zakreślonych inicjatywą dowodową stron, do zbadania przebiegu konkursu. Ewentualne uprzednie orzeczenie sądu administracyjnego będzie przesądzać o tym, czy pierwotnie dokonana ocena projektu była prawidłowa. Nie każda wad-liwość tej oceny skutkować będzie odpowiedzialnością odszkodowawczą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>