ZADANIA PUBLICZNE

15 lipca 2013 Artykuły  No comments

W gospodarce nakazowo-rozdzielczej państwo zlecało wykonanie zadań i przekazywało środki niezbędne na ich realizację bez potrzeby stosowania określonych procedur. Podmioty, którym zlecano te zadania były podmiotami państwowymi i w przeważającej mierze jedynymi podmiotami w gospodarce (pozbawionej konkurencji bo planowej), które mogłyby tego typu zadania wykonać. To zlecanie odbywało się przeważnie w drodze decyzji, które adresaci po-winni bezwzględnie wykonać. W przepisie art. 60 ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przed-siębiorstwach państwowych ustawodawca stanowił jednoznacznie, iż „organ założycielski ma prawo nałożyć na przedsiębiorstwo obowiązek wprowadzenia do planu przedsiębiorstwa zadania lub wyznaczyć przedsiębiorstwu zadanie poza planem, jeżeli jest to niezbędne

ze względu na potrzeby obrony kraju, w wypadku klęski żywiołowej bądź w celu wykonania zobowiązań międzynarodowych”. W takim wypadku zapewnia też przedsiębiorstwu środki niezbędne do wykonania nałożonego na nie zadania, a wykonanie zadania następuje na podstawie umowy zawartej między przedsiębiorstwem a jednostką organizacyjną wskazaną przy nakładaniu zadania. Podobnie zakupy sprzętu i materiałów niezbędne dla funkcjonowania urzędów administracyjnych, dokonywane były bez stosowania odpowiednich procedur w podmiotach uspołecznionych.

Historycznie rzecz ujmując przepisy prawne regulujące procedury udzielania zamówień przez podmioty publiczne mają długą tradycję. W okresie przedwojennym, procedury te regulowane były przepisami ustawy z dnia 15 lutego 1933 r. o dostawach i robotach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz instytucji prawa publicznego . Po II wojnie światowej, obok przepi-sów przedwojennych, przez pewien okres obowiązywały przepisy ustawy z dnia 18 listopada 1948 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz Skarbu Państwa, samorządu oraz niektórych kategorii osób prawnych . Całkowite upaństwowienie gospodarki, nie stwarzało zapotrze-bowania na tego typu regulacje, zaś w momencie odwilży w walce z sektorem nieuspołecz-nionym wydano przepisy ustawy z dnia 28 grudnia 1957 r. o dostawach, robotach i usługach na rzecz jednostek państwowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>