Wyjaśnienia pojęcia „istotnej zmiany”

16 września 2013 Artykuły  No comments

W tym miejscu należy zwrócić uwagę, iż ustawa Pzp przyjęła zasadę – niezmienności umów zawartych w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Jednym z jej przejawów są przepisy odnoszące się do realizacji umów o zamówienia publiczne. Po pierwsze bowiem, zakres świadczenia ze strony wykonawcy musi być tożsamy z tym, do którego zobowiązał się w złożonej przez siebie w ofercie (art. 140 ust. 1 ustawy Pzp). Po drugie ustawa Pzp zakazuje zawarcia umowy w innym zakresie, niż zakres objęty przed-miotem zamówienia określonym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z art. 140 ust. 3 ustawy Pzp postanowienia umowy w części wykraczającej poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w specyfikacji są z mocy prawa nieważne. Zmiana umowy w przedmiocie wykonania zamówienia publicznego na gruncie ustawy Pzp dopuszczalna jest tylko w okolicznościach określonych w art. 144 ustawy Pzp.

W świetle tego przepisu zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, chyba że zamawiający przewidział możliwość dokonania takiej zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz określił warunki takiej zmiany. A zatem, art. 144 ust. 1 ustawy Pzp dopuszcza możliwość dokonania zmiany nieistotnej (oraz niema- jącej wpływu na wybór wykonawcy), zaś zmiana istotna jest dopuszczalna, pod warunkiem jej przewidzenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub w specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz pod warunkiem uprzedniego ogłoszenia i określenia warunków dokonania takiej zmiany umowy o zamówienie publiczne.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>