Wskaźniki elastyczności

1 lutego 2014 Artykuły  No comments

Wskaźniki elastyczności popytu są bardzo pożytecznymi narzędziami w sposobie myślenia o wzajemnych relacjach popytu i ceny, ale w praktyce przedsiębiorstwa posługiwanie się nimi jest niełatwe. Wynika to z trudności ustalania rozmiarów popytu, a szczególnie popytu potencjalnego. Ponadto popyt ten stale się zmienia pod wpływem różnych czynników, które oddziaływają nie tylko na iynek turystyczny. W tej sytuacji często wy-korzystuje się doświadczenia okresu poprzedzającego, wprowadzając na tej podstawie tendencje rozwojowe. Metoda ta jest jednakże całkowicie zawodna w wypadku szybko zmieniających się warunków działania przed-siębiorstwa. Występuje to np. przy wahaniach siły nabywczej ludności, zmianach kursów walut, pojawieniu się konkurentów. W tej sytuacji pozostaje bądź metoda badania opinii konsumentów, bądź metoda eksperymentu, polegająca na sprzedaży tych samych usług na podobnych do siebie terenach, czy inne metody prób i błędów. Wszystkie te sposoby mają oczywiście wiele cech ujemnych. Wynika to między innymi z faktu, że ograniczają się one do uwzględniania czynników ekonomicznych, podczas gdy produkt turystyczny – jak wiemy – miewa także wartość społeczną i psychiczną. Cena może także spełniać funkcje wyznacznika jakości ekskluzywnego produktu, co powoduje że jej podniesienie wywołuje wzrost popytu.

Sumując – okazuje się, że znajomość teorii jest warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym dla prowadzenia efektywnej polityki cen. Podejmując konkretne decyzje trzeba sięgać do metod mniej dokładnych, ale jedynie możliwych do zastosowania. Dużą rolę odgrywa w tym przypadku doświadczenie praktyczne, ciągła obserwacja rynku, a także pewna intuicja specjalisty.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>