WSKAZANIE NIEPRAWIDŁOWEJ STAWKI PODATKU VAT

13 grudnia 2013 Artykuły  No comments

Wskazanie nieprawidłowej stawki podatku VAT, czy to przez zamawiającego, czy przez wy-konawcę nie prowadzi do konieczności unieważnienia postępowania. W sytuacji, w której zamawiający wskaże w specyfikacji istotnych warunków zamówienia stawkę podatku VAT, właściwą do obliczenia ceny oferty, wykonawcy powinni liczyć się z tym, że wskazanie innej stawki podatku VAT, będzie skutkowało poprawieniem ich oferty w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp. Taką drogę postępowania wskazał Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 20 października 2011 r., gdzie stwierdził, że określenie w ofercie ceny brutto z uwzględnieniem nieprawidłowej stawki podatku od towarów i usług stanowi błąd w obliczeniu ceny, tylko wtedy gdy brak jest ustawowych przesłanek wystąpienia omyłki o której stanowi przepis art. 87 ust 2 pkt 3 ustawy Pzp. Sąd Najwyższy uznał ponadto, że zakres obowiązków kontrolnych zamawiającego i kształt nakazanych ustawą chronologicznie ujętych, kolejnych jego obowiązków, warunkowany jest treścią SIWZ. Jeżeli zatem zamawiający wskazał w SIWZ konkretną stawkę podatku VAT, kształtującą wysokość określonej w ofercie ceny, to wówczas, w przypadku przyjęcia przez wykonawcę innej stawki, dochodzi do ewentualnego wystąpienia innej omyłki, polegającej na niezgodności przyjętej w ofercie stawki VAT ze stawką zawartą w SIWZ. Niezgodność taka uzasadniałaby obowiązek poprawienia oferty w trybie art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy Pzp wówczas, gdy omyłka polegająca na takiej niezgodności nie powoduje istotnych zmian w treści oferty .

W jednym z postępowań o udzielenie zamówienia publicznego zamawiający w specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale – Opis sposobu obliczenia ceny podał, że w cenie oferty należało uwzględnić podatek od towarów i usług (VAT), zgodnie z obowiązującą aktualnie stawką VAT 23%. Postępowanie zostało unieważnione, a w uzasadnieniu decyzji

unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp zamawiający powołał się na interpretację dyrektora jednej z izb skarbowych stwierdzając, że wskazanie przez niego [zamawiającego] 23% stawki podatku od towarów

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>