Wojewódzki Sąd Administracyjny

18 listopada 2013 Artykuły  No comments

o zwrocie odwołania. Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że wydanie zaskarżonego postanowienia nie stanowiło działalności z zakresu administracji publicznej, więc przywołany przez skarżącego przepis art. 3 § 2 pkt 4 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 roku – Prawo o postę-powaniu przed sądami administracyjnymi nie ma w sprawie zastosowania, a rozpoznanie sprawy nie należy do kompetencji sądu administracyjnego.

Na podstawie art. 185 ust. 7 Pzp, zgodnie z którym do podstępowań odwoławczych prowa-dzonych przed Krajową Izbą Odwoławczą stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym), jeżeli ustawa nie stanowi inaczej WSA wywiódł, że postępowanie odwoławcze nie jest postę-powaniem administracyjnym, a Prezes Krajowej Izby Odwoławczej nie jest organem admi-nistracji publicznej. Pogląd Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego znalazł potwierdzenie

rozwinięcie w postanowieniu Naczelnego Sądu Administracyjnego z 27 września 2011 roku (GSK 1842/11) . Analizując regulacje prawne unormowane w ustawie Prawo zamówień publicznych, Naczelny Sąd Administracyjny wskazał, iż procedury udzielania zamówień publicznych mają na celu wybór wykonawcy, z którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego. Zgodnie z art. 14 Pzp do czynności podejmowanych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, stosuje się przepisy kodeksu cywilnego. Tym samym umowa ta ma charakter cywilnoprawny a postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego i związane z nim postępowanie odwoławcze mają charakter spraw cywilnych. Z uwagi na fakt, iż odnoszą się one do spraw ze stosunków z zakresu prawa cywilnego, mają one charakter spraw z prawa cywilnego materialnego. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził, że w świetle art. 1 pkt 1 ustawy z 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego postępowanie przed Krajową Izbą Odwoławczą nie jest postępowaniem administracyjnym, gdyż nie rozstrzyga ono w drodze decyzji administracyjnej indywidualnej sprawy z zakresu administracji publicznej. Krajowa Izba Odwoławcza rozpoznaje spory w kontradyktoryjnym postępowaniu rozpoznawczym, stosując przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz odpowiednio przepisy kodeksu postępowania cywilnego o sądzie polubownym (arbitrażowym). Naczelny Sąd Administracyjny uznał też z pełną aprobatą stanowisko Wojewódzkiego Sądu Admini-stracyjnego, iż Prezes Izby nie jest organem administracji publicznej. Podkreślił, że Krajowa Izba Odwoławcza oraz jej Prezes nie stosują w świetle przepisów władztwa administracyjnego w stosunku do stron postępowania odwoławczego w celu rozstrzygnięcia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej, nie wydają też decyzji administracyjnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>