Właściwa instytucja

17 lipca 2013 Artykuły  No comments

Do ingerencji sądu powszechnego może dojść także w związku z wykonywaniem umowy dofinansowanie. Właściwa instytucja będąca stroną umowy, może wystąpić do sądu z rosz-czeniem wynikającym z niewłaściwego realizowania umowy przez beneficjenta. Beneficjent natomiast może domagać się na drodze sądowej np. zapłaty kolejnej transzy dofinansowania, czego właściwa instytucja odmawia powołując się na niespełnienie przez beneficjenta warunków do jej uruchomienia.

W związku z powołanymi: wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 12 grudnia 2011 r. oraz postanowieniem z dnia 18 stycznia 2012 r. tryb konkursowy przyznawania środków europejskich czekają gruntowne zmiany. Systemy realizacji – stanowiące zgodnie z art. 5 pkt 11 u.z.p.p.r. zasady i procedury obowiązujące instytucje uczestniczące w realizacji strategii rozwoju oraz programów, obejmujące zarządzanie, monitoring, ewaluację, kontrolę

sprawozdawczość oraz sposób koordynacji działań tych instytucji oraz określające środki odwoławcze przysługujące wnioskodawcy w trakcie naboru projektów – nie są aktami po-wszechnie obowiązującego prawa, w konsekwencji czego, nie są m.in. przyjmowane przez podmioty dysponujące konstytucyjnymi uprawnieniami prawotwórczymi i należycie ogłaszane, wobec czego mogą regulować wyłącznie sytuację podmiotów „podległych” organom je wydającym. Niedopuszczalne jest natomiast regulowanie za ich pomocą sytuacji podmiotów „zewnętrznych” wobec autorów systemów realizacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>