WARUNKI KONKURSU

4 lutego 2013 Artykuły  No comments

Procedura wyboru projektów, a w tym także warunki konkursu, określana jest przez instytucję zarządzającą danym programem . Przyjęte priorytety programu, a następnie kryteria oceny

i wyboru projektów powinny być tak opisane, aby zarezerwowane na konkretne działania środki finansowe otrzymali najlepsi, a więc ci przedsiębiorcy, którzy rokują pełne i możliwie trwałe wykorzystanie otrzymanych środków, bo tylko takie wykorzystanie środków służyć ma strategicznemu celowi regulacji dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – celowi trwałego rozwoju .

Warunki konkursu zawarte są co do zasady w ogłoszeniu oraz w regulaminie konkursu. Jako takie nie mają samodzielnego znaczenia prawnego. Wszystkie łącznie natomiast, od chwili ich ogłoszenia, tworzą jedno źródło generujące proceduralny stosunek konkursowy. Ogłoszenie i warunki konkursu wiążą najpierw samego organizatora, a następnie przystępujących do konkursu uczestników, którzy w ustalonym przez organizatora terminie składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie bądź wnioski o dofinansowanie . Obok zgłoszenia zainteresowania wniosek zawiera także wyraźne lub dorozumiane oświadczenie woli o bez-warunkowej akceptacji zaproponowanych przez organizatora warunków, co jest podstawą nawiązania wielostronnego porozumienia konkursowego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>