Warunki konkursu

20 maja 2013 Artykuły  No comments

Warunki konkursu wskazują na jego cel i wymagania, wyznaczające dalszy tok postępowania konkursowego, aż do jego zakończenia, określają także istotne dla organizatora postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści umowy finalnej o dofinansowanie.

Ogłoszenie konkursu rozpoczyna postępowanie konkursowe w relacjach zewnętrznych, stając się źródłem zobowiązania organu administracji publicznej. Treść związania organizatora jest od początku skonkretyzowana właśnie w ogłoszeniu. Katalog typowych klauzul składających się na warunki konkursu zawiera art. 29 ust. 2 u.z.p.p.r., a mianowicie są to:

• rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu • rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie • kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>