W ramach programów operacyjnych

3 lutego 2013 Artykuły  No comments

Do niedawna w piśmiennictwie funkcjonował pogląd, oparty w znacznej mierze na orzecz-nictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego , zgodnie z którym regulacje zawarte w systemie realizacji programu operacyjnego spełniają kryteria źródeł prawa w szerszym znaczeniu jak że mają one umocowanie w u.z.p.p.r., są skierowane do nieokreślonego indywidualnie kręgu adresatów, a ponadto określają ich prawa i obowiązki w postępowaniu o dofinansowanie projektu i są dla nich wiążące. Pogląd ten został jednak słusznie poddany stanowczej krytyce Trybunału Konstytucyjnego, który wyrokiem z dnia 12 grudnia 2011 r. stwierdził niezgodność z art. 87 Konstytucji RP : art. 5 pkt 11 u.z.p.p.r. przez to, że dopuszcza uregulowanie praw i obowiązków wnioskodawców w trakcie naboru projektów finansowanych z programu operacyjnego poza systemem źródeł powszechnie obowiązującego prawa art. 30b ust. 1 zd.

i ust. 2 u.z.p.p.r. w zakresie, w jakim dopuszcza uregulowanie środków odwoławczych przy-sługujących wnioskodawcy w toku postępowania o dofinansowanie z programu operacyjnego poza systemem źródeł powszechnie obowiązującego prawa oraz art. 30c ust. 1 u.z.p.p.r. w zakresie, w jakim uzależnia prawo do skorzystania ze skargi do sądu administracyjnego od wyczerpania środków odwoławczych przewidzianych w aktach niebędących źródłem po-wszechnie obowiązującego prawa. Przepisy te, w zakresie wskazanym, tracą moc z upływem 18 miesięcy od dnia publikacji orzeczenia w Dzienniku Ustaw, tj. z dniem 28 czerwca 2013 r.

W ramach programów operacyjnych bezpośrednimi instrumentami osiągania ich celów są poszczególne projekty (operacje). Legalną definicję projektu formułuje art. 5 pkt 9 u.z.p.p.r., zgodnie z którym projektem jest przedsięwzięcie realizowane w ramach programu operacyj-nego na podstawie decyzji lub umowy o dofinansowanie, zawieranej między beneficjentem a instytucją zarządzającą, instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą. Dofinansowaniem można objąć jedynie te projekty, które spełniają warunki wprost określone w programie operacyjnym oraz kryteria tzw. kwalifikowalności z góry wyznaczone przez instytucję zarzą-dzającą i ewentualne kryteria dodatkowe przewidziane dla danego rodzaju dofinansowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>