W przypadku rażąco niskiej ceny

24 kwietnia 2013 Artykuły  No comments

Nie można jednak się dziwić zamawiającym. Kryterium cenowe jest łatwe w zastosowaniu, a ocena oferty w oparciu miernik cenowy jest transparentna i prosta do wytłumaczenia w przy-padku ewentualnej kontroli. Kreuje również złudne i iluzoryczne poczucie, że wynagrodzenie wypłacone wykonawcy się nie zmieni, jednocześnie osiągając tak pożądany, w dobie kryzysu gospodarczego i polityki „ciągłego zaciskania pasa”, efekt zminimalizowania wydatków po stronie zamawiającego. Wspomniany kryzys gospodarczy uzasadnia także działania wykonawców: ogromną, często wykańczającą konkurencję cenową, zaniżanie kosztów, a na etapie realizacji przedmiotu zamówienia – masowe produkowanie roszczeń, często celem zrekompensowania sobie zbyt niskiego wynagrodzenia zaproponowanego w ofercie. Całość obrazu dopełniają kwestie związane z brakiem stosowania lub niewłaściwym stosowaniem regulacji dotyczących rażąco niskiej ceny oraz nieprecyzyjne, bądź błędne, przygotowywanie dokumentacji przetargowej (w szczególności przy zamówieniach na roboty budowlane).

W przypadku rażąco niskiej ceny można zauważyć, iż zamawiający często, w sytuacjach, które mogą rodzić podejrzenie wystąpienia rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu zamó-wienia, nie zwracają się do wykonawców o udzielenie wyjaśnień dotyczących oferty mających wpływ na wysokość zaproponowanej ceny, zgodnie z art. 90 ust. 1 ustawy. Inną sytuacja zachodzi w przypadku, gdy co prawda zamawiający zwróci się o wyjaśnienia do wykonawcy, ale poprzestanie na ich pobieżnej ocenie, niezgodnej z dyspozycją art. 90 ust. 2 ustawy. Oba przypadki wpisują się we wspomnianą praktykę uzyskiwania przez zamawiających jak naj-większych, często nieracjonalnych z ekonomicznego punktu widzenia, oszczędności.

Nie może również dziwić postawa wykonawców, którzy w obliczu kryzysu gospodarczego postawili na ostrą konkurencję cenową między sobą. Z kolei pewne „usztywnienie” zama-wiających nie służy ewentualnym zmianom zawartych umów, stąd też przypadki zrywania umów nawet przy największych inwestycjach (vide autostrada A2).

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>