W jednym ze stosunkowo nowych orzeczeń

15 marca 2013 Artykuły  No comments

Dla instytucji przedłużenia terminu związania ofertą znaczenie ma również forma oświadczenia wykonawcy o przedłużeniu tego terminu. Z pewnością oświadczenie o przedłużeniu terminu związania ofertą nie może mieć dorozumianego charakteru. W tym zakresie orzecznictwo jest spójne i wynika z niego, że przedłużenie terminu związania ofertą jest instytucją mającą podstawowe znaczenie dla wykonawcy biorącego udział w postępowaniu

o udzielenie zamówienia publicznego, która to instytucja determinuje dalsze uczestnictwo wykonawcy w postępowaniu w sytuacji, gdy pierwotny termin związania ofertą kończy się, a postępowanie nie zostało jeszcze rozstrzygnięte. Z tego też względu zgoda wykonawcy na przedłużenie terminu związania ofertą nie może mieć charakteru dorozumianego, lecz winna być oświadczeniem wykonawcy . Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, poza faktycznym złożeniem stosownego oświadczenia, nie przewidują możliwości dopuszczenia innego sposobu przedłużenia terminu związania ofertą, tym samym nie można także mówić o sposobie dorozumianego złożenia oświadczenia o przedłużeniu terminu związania ofertą poprzez np. sam fakt wniesienia odwołania w danym postępowaniu. Tak więc, o ile można wskazywać na możliwość dorozumianego przedłużenia ważności wadium złożonego w formie pieniężnej, poprzez brak złożenia wniosku do zamawiającego o wycofanie wadium z postępowania, to – jak wynika z orzecznictwa Izby – brak jest możliwości przedłużenia terminu związania ofertą per facta condudentia, tj. bez formalnego oświadczenia wykonawcy złożonego w tym przedmiocie .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>