Ustawodawca polski

17 maja 2013 Artykuły  No comments

procedury odwoławczej przez sądy cywilne. W orzecznictwie jedyną wątpliwość stanowiła kwestia kwalifikacji sprawy ze skargi na orzeczenie zapadłe w toku postępowania odwo-ławczego jako sprawy gospodarczej. Sąd Najwyższy w postanowieniu z 26 stycznia 2006 r. (III CZP 123/05) przyjął, że sprawa ze skargi na orzeczenie zespołu arbitrów może należeć do właściwości zarówno wydziałów cywilnych, jak i gospodarczych sądów okręgowych w za-leżności od występowania w konkretnym przypadku elementów pozwalających uznać ją za sprawę gospodarczą.

Ustawodawca polski w toku kolejnych zmian legislacyjnych realizował ideę zawartą w po-wołanym wyroku Trybunału Konstytucyjnego uznającego podmiot rozpoznający odwołania, jako organ quasi-sądowy działający w obszarze obrotu cywilnoprawnego. Nowelizacja ustawy z 2 grudnia 2009 r. usunęła z przepisów elementy administracyjnoprawne zawarte w procedurze odwoławczej. Kompetencja do zwrotu odwołania przypisana uprzednio Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych, który wydawał postanowienie-zaskarżalne do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego – została przekazana Prezesowi Krajowej Izby Odwoławczej. Wskazana nowelizacja zmieniła art. 172 ust. 1 Pzp, lokujący Krajową Izbę Odwoławczą przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych. Konsekwencją omawianych zmian przepisów jest ukształtowanie postępowania odwoławczego, jako postępowania o charakterze w pełni cy-wilnoprawnym, w którym nie występują elementy natury administracyjnoprawnej.

Cywilnoprawny charakter procedury odwoławczej oraz czynności Prezesa Krajowej Izby Od-woławczej, poprzedzających skierowanie odwołania do rozpoznania, został potwierdzony w postanowieniu Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 9 czerwca 2011 r. (V SA/Wa 288/11 ) , który rozpoznawał skargę wniesioną wobec postanowienia Prezesa Izby

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>