Ustawa obok osób fizycznych

1 sierpnia 2013 Artykuły  No comments

Ustawa obok osób fizycznych oraz osób prawnych nadaje status zamawiających także jednost-kom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, w tym tzw. ułomnym osobom prawnym. Zamawiający zawierać będą umowy, stąd pytanie o podmiotowość zamawiających, będących jednostkami organizacyjnymi nie posiadającymi osobowości prawnej. Podmiotowość cywilnoprawna tzw. ułomnych osób prawnych wynika z treści przepisu art. 331 k.c. nie budzi dzisiaj wątpliwości. Problem powstaje w przypadku jednostki organizacyjnej nie posiadającej osobowości prawnej, nie będącej także ułomną osobą prawną. Do takiej sytuacji odnosi się przepis art. 32 ust. 5 Ustawy stanowiący, że jeżeli wyodrębniona jednostka organizacyjna zamawiającego posiadająca samodzielność finansową, udziela zamówienia związanego z jej własną działalnością, wartość udzielanego zamówienia ustala się odrębnie od wartości zamówień udzielanych przez inne jednostki organizacyjne tego zamawiającego posiadające samodzielność finansową. Do tej kategorii zamawiających zaliczyć należy te jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej (np. administracja rządowa, sądy, służby państwowe, jak np. policja,), w sytuacji gdy mienie państwowe jest w posiadaniu tych państwowych jednostek organizacyjnych, to stanowią one tzw. stationes fisci, korzystając w obrocie z osobowości prawnej Skarbu Państwa, ale występując samodzielnie w czynnościach prawnych i procesowych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>