Ustalanie cech usługi turystycznych

6 marca 2014 Artykuły  No comments

Ustalanie cech usługi turystycznych, z punktu widzenia ich użyteczności dla konsumenta, jest punktem wyjścia dla każdej rynkowej strategii. Istotne są zarówno jakościowe, jak i ilościowe relacje między istniejącymi

– 1 potencjalnymi potrzebami. Badanie percepcji użytkowości produktu tury-stycznego winno też uwzględniać jego pozycję wobec produktów konku-rencyjnych. Studia nad produktem nie mogą też pomijać problematyki jego rynkowej żywotności, czyli przebiegu cyklu życia.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>