Uprawnienie do wspólnego ubiegania się o zamówienie

15 grudnia 2013 Artykuły  One comment

Uprawnienie do wspólnego ubiegania się o zamówienie wynika wprost z przepisów art. 23 Ustawy, co oznacza, iż nie jest wymagane by zamawiający wyraźnie taką możliwość dopuszczał, czy wypowiadał się o takiej możliwości realizacji zamówienia w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub innych dokumentach postępowania . Dyrektywy unijnego prawa zamówień publicznych również odnoszą się szczegółowo do kwestii wspólnego ubiegania się o zamówienie, stanowiąc, że grupy wykonawców mogą składać oferty lub wysuwać swoje kandydatury (art. 4 ust. 2 dyrektywy 2004/18/WE oraz art. 11 ust. 2 dyrektywy 2004/17/WE) . Przypomnieć też należy, iż obowiązkiem zamawiającego wynikającym z przepisu art. 7 Ustawy jest równe traktowanie wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, jak i wyko-nawców działających w tej mierze samodzielnie. Niedopuszczalne będzie w szczególności różnicowanie warunków udziału w postępowaniu w stosunku do wykonawców występujących wspólnie, poprzez stawianie im wymogów dodatkowych, nie przewidzianych w stosunku do wykonawców samodzielnych .

Przepis art. 23 Ustawy stanowi, że wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamó-wienia. W takim przypadku, wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

One comment to Uprawnienie do wspólnego ubiegania się o zamówienie

  • bogus  says:

    Czy warto sporzadzic jakas umowe, w ramach zabzpieczenia z partnerem?

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>