UPŁYW TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

11 września 2013 Artykuły  No comments

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych nie regulują wprost kwestii dopuszczalności zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego po upływie terminu związania ofertą. Co do zasady umowa o udzielenie zamówienia publicznego powinna zostać zawarta w okresie związania ofertą, co jest logiczną konsekwencję ustalenia terminu związania ofertą i żądania wadium. Podstawową funkcją, jaką na gruncie zamówień publicznych pełni związanie ofertą, jest ochrona interesu zamawiającego. W tym czasie na wykonawcy ciąży bowiem obowiązek zawarcia umowy, co wiąże się z jednoczesnym uprawnieniem zamawiającego do żądania jej zawarcia, a w przypadku odmowy z uprawnieniem do zatrzymania wadium. Z drugiej strony, ograniczenie związania ofertą terminem określonym w myśl art. 85 ust. 1 ustawy Pzp służy ochronie interesów wykonawcy i ma na celu zapewnienie mu możliwości uchylenia się od podpisania umowy w sytuacji, gdy na skutek upływu czasu może on już nie być zainteresowany podpisaniem umowy na warunkach zaproponowanych w ofercie. A zatem upływ terminu związania ofertą nie decyduje o skuteczności oferty, ale o braku po stronie wykonawcy obowiązku zawarcia umowy. W związku z powyższym, nie ma podstaw do przyjęcia, że oferta, która nie wiąże wykonawcy, straciła cechy oferty i w związku z tym musi być uznana z nieważną lub podlegającą odrzuceniu na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.

W tym kontekście twierdzenie, że w przypadku upływu terminu związania ofertą zamawiający nie może zawrzeć umowy z wykonawcą, który pomimo braku przedłużenia terminu związania ofertą wyraża chęć podpisania umowy, stałoby w oczywistej sprzeczności z celem jakiemu ma służyć związanie ofertą – gdyż zamiast zapewniać zawarcie umowy, w istocie uniemożliwiałoby je. Tym samym upływ terminu nie jest nieusuwalną wadą postępowania skutkującą koniecznością jego unieważnienia. Podobny pogląd prezentowany jest w orzecz-

nictwie Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 7 stycznia 2010 r. Izba wskazała, iżart. 94 ust. 1 ustawy, nie obliguje stron postępowania do zawarcia umowy przed upływem terminu związania ofertą. Dlatego też przekroczenie tego terminu nie może być ocenione, jako wada postępowania uniemożliwiająca zawarcie ważnej umowy. Podobnie w wyroku z dnia 10 października 2009 r. Izba uznała, iż „art. 94 ust. 1 ustawy Pzp nie wymaga, by zawarcie umowy nastąpiło w terminie związania ofertą. Tym samym możliwy jest wybór, jako najkorzystniejszej oferty, dla której upłynął termin związania, a w konsekwencji, zachowując określone w powo-łanym przepisie minimalne terminy liczone od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty, zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>