UMOWA W ZAMÓWIENIACH PUBLICZNYCH

6 sierpnia 2013 Artykuły  No comments

Punktem wyjścia staje się ocena zakresu zastosowania w postępowaniu odwoławczym Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania cywilnego . Ale trzeba uczciwie powiedzieć, że jest to możliwe tylko w szerokim kontekście, a zatem na gruncie całej procedury zamówień publicznych. Oczywiście nie można tutaj uciec od odpowiedzi na pytanie o charakter zamó-wienia publicznego w Prawie zamówień publicznych11. Lecz definicja legalna zamówień pub-licznych, zawarta art. 2 pkt. 13 Pzp, ma znaczenie wyraźnie autonomiczne, które nie przesądza bezpośrednio o ich charakterze. Aczkolwiek do umów w sprawach zamówień publicznych stosuje się na postawie art. 139 ust. 1 Pzp przepisy k.c., jeżeli przepisy samego Pzp nie stano-wią inaczej, ale nie potwierdza to zarazem przynależności całej regulacji zamówień publicz-nych do prawa cywilnego. Sam przecież fakt, że Pzp odsyła do innego aktu prawnego z innej dziedziny prawa nie oznacza, iż regulacja prawna zamówień publicznych przynależy do tej części systemu prawnego, do której jest odesłanie . W zakresie robót budowlanych mamy przecież analogiczne odesłanie do innego aktu prawnego na podstawie art. 2 pkt 8 Pzp, ale nie przychodzi nikomu do głowy, by uznawać zamówienia publiczne za część Prawa budow-lanego , zupełnie inaczej niż ma to miejsce we wcześniejszym kontekście .

Stąd posługiwanie się pojęciem zamówienia publicznego jako umowy nie wskazuje na przy-należność tej regulacji prawnej do prawa cywilnego, lecz wskazuje na umowę jako prawną formę działania administracji publicznej, która swoje zadania realizuje nie tylko poprzez akty administracyjne . W związku z tym przepisy k.c. nie mogą zasadniczo przystawać do konstruk-cji zamówienia publicznego, ze względu na rygoryzm formalny Pzp podyktowany interesem publicznym. Dlatego należałoby tutaj raczej mówić o umowie administracyjnej (publicznej), która nie została jednak wystarczająco dopracowana w polskim prawie administracyjnym, by móc ją wykorzystywać instrumentalnie w systemie prawa.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>