UMOWA O DOFINANSOWANIE

18 września 2013 Artykuły  No comments

Umowa o dofinansowanie kosztów realizacji projektu ustala szczegółowe warunki wykorzystania przyznanej beneficjentowi pomocy. Z każdym beneficjentem wyłonionym w konkursie prowadzonym na zasadach ogólnych za-wiera się umowę o dofinansowanie projektu , która zgodnie z art. 206 ust. 2 u.f.p. powinna określać w szczególności:

• opis projektu lub zadania, w tym cel, na jaki przyznano środki, i termin jego realizacji, • harmonogram dokonywania wydatków, obejmujący okres co najmniej jednego kwartału,

• wysokość przyznanych środków, • zobowiązanie do poddania się kontroli i tryb kontroli realizacji projektu lub zadania, • termin i sposób rozliczenia projektu, w tym ewentualnych zaliczek,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>