Umowa o dofinansowanie projektu

4 czerwca 2013 Artykuły  No comments

Ponadto, w judykaturze Sądu Najwyższego ukształtowane jest stanowisko, że sprawa ma charakter sprawy cywilnej, jeśli treść stosunków prawnych łączących strony, będące rów-norzędnymi podmiotami, obejmująca ich wzajemne prawa i obowiązki albo tworząca dany stan prawny zakłada potrzebę ochrony interesów tych podmiotów. Jeśli natomiast jeden z tych podmiotów ma pozycję działającego w ramach władzy zwierzchniej, to taki stosunek nie jest stosunkiem cywilnoprawnym . Należy pamiętać, że działaniami lub zaniechaniami, których skutki mogą być rozpoznawane na drodze sądowej są nie tylko zdarzenia cywilnoprawne regulowane w kodeksie cywilnym (np. czynności prawne lub czyny niedozwolone), ale także akty administracyjne wywołujące skutki w zakresie prawa cywilnego . To, że spór pomiędzy stronami ma związek ze stosowaniem norm prawa publicznego nie wyłącza możliwości zakwalifikowania go do kategorii sporów ze stosunków cywilnych.

Umowa o dofinansowanie projektu rodzi pomiędzy właściwą instytucją a organem administracji stosunek niemal na zasadach równości. Co prawda umowa o dofinansowanie jest umową w znacznym stopniu adhezyjną, ale takich nie brakuje również w czysto cywilnych stosunkach. Wydaje się, iż o jej cywilnym charakterze nie decyduje także przedmiot umowy, tj. udzielenie dofinansowania (pomocy finansowej) w zamian za zobowiązanie wydatkowania przyznanych środków na cele, które przysłużą się realizowaniu polityki spójności.

Za cywilnoprawnym charakterem umowy o dofinansowanie świadczy poniekąd to, że w zakresie roszczeń dotyczących samej umowy o dofinansowanie ustawodawca nie przewidział administracyjnej drogi ochrony prawnej. Sprawy sądowe jej dotyczące będątzw. sprawami cywilnymi sensu largo.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>