Trybunał Konstytucyjny

7 lutego 2013 Artykuły  No comments

Trybunał Konstytucyjny wywiódł, że postępowanie odwoławcze -jest pierwszą instancją me-rytorycznego rozstrzygania sporu między zamawiającym, a uprawnionym do złożenia środka ochrony prawnej. Postępowanie, które toczy się przed zespołem arbitrów uznał za postępo-wanie o charakterze jurysdykcyjnym. Trybunał Konstytucyjny wskazał, że zespół arbitrów z założenia jest podmiotem występującym w charakterze niezależnego arbitra, działającym na podstawie prawa, rozstrzygającym wyrokiem spór między stronami tego postępowania. Natomiast postępowanie, które toczy się przed Sądem Okręgowym w wyniku skargi wniesionej na wyrokzespołu arbitrów, jest postępowaniem rozstrzygającym spór w drugiej instancji, jest środkiem odwoławczym od merytorycznego rozstrzygnięcia zespołu arbitrów, realizującym prawo do zaskarżania wyroku wynikające z art. 78 Konstytucji. Trybunał Konstytucyjny uznał, że zespół arbitrów rozstrzyga spór prawny między stronami postępowania jako organ guasi-sądowy. Sąd Okręgowy jest drugą instancją – wskutek odesłania do odpowiedniego stosowania przepisów o apelacji w postępowaniu toczącym się przed Sądem Okręgowym strona ma do dyspozycji wszystkie środki proceduralne dotyczące apelacji zawarte w rozdziale I działu V księgi pierwszej k.p.c.

Na gruncie prawodawstwa niemieckiego nie jest kwestionowany pogląd, że Vergabekommern nie są sądami w rozumieniu ustawy zasadniczej (c/er Grundgesetz). Uznaje się jednak, że dla zadośćuczynienia prawu do sądu w rozumieniu art. 19 ust. 4 ustawy zasadniczej wystarczające jest, że orzeczenia Vergabekammern podlegają kontroli sądowej. Godne odnotowania jest natomiast, że w doktrynie podnosi się, że zasadniczą przeszkodą dla uznania 1/ergabe- kammern za organ zbliżony do sądu jest ich zintegrowanie z organami administracji oraz po-strzeganie Vergabekammern jako należących do sfery administracji .

Na gruncie ustawy Prawo zamówień publicznych podkreślenia wymaga, że w doktrynie nie budził wątpliwości cywilnoprawny charakter postępowania o udzielenie zamówienia pub-licznego , czego konsekwencją jest rozpoznawanie skarg na orzeczenia zapadłe w toku

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>