Trybunał Konstytucyjny

24 czerwca 2013 Artykuły  No comments

wieniem tym Trybunał Konstytucyjny ze względu na zmianę wskazanych regulacji ustawy Prawo zamówień publicznych odnoszących się do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, umorzył postępowanie w przedmiotowej sprawie. W uzasadnieniu swojego stanowiska Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zmienione brzmienie przede wszystkim art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, które nie odnosi się już do terminu związania ofertą w kontekście możliwości zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, wskazuje na to, że obecnie upływ terminu związania ofertą nie stoi na przeszkodzie zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego. Aktualne brzmienie art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych także w żaden sposób nie wiąże skutków legalnego zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego z terminem związania ofertą, stąd też rozważania poczynione w tym przedmiocie przez Trybunał Konstytucyjny, należy uznać również aktualnie za wiążące. Warto podkreślić, że w tym zakresie celem wprowadzenia instytucji związania ofertą w art. 94 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, w brzmieniu zaskarżonym skargą konstytucyjną, nie było ograniczenie możliwości zawarcia umowy po upływie terminu związania ofertą, a jedynie zagwarantowanie, że umowa zostanie zawarta w okresie jego związania, bowiem w okresie tym na wykonawcy ciąży obowiązek zawarcia umowy, wiążący się jednocześnie z uprawieniem zamawiającego do żądania jej zawarcia, a w przypadku odmowy – do zatrzymania wadium. Tymczasem po upływie terminu związania ofertą obowiązek zawarcia umowy przez wykonawcę wygasałby, co także oznacza, że zamawiający nie może już od wykonawcy domagać się jej zawarcia .

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że wskazane rozważania Trybunału dotyczą jedynie bez-celowości odnoszenia instytucji związania ofertą wyłącznie w zakresie czynności zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Trybunał Konstytucyjny nie zanegował celowości

i stosowania w praktyce instytucji związania ofertą wtoku samego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w szczególności co do czynności wyboru oferty najkorzyst-niejszej. Trybunał nie zakwestionował bowiem innych przepisów ustawy odnoszących się do terminu związania ofertą, a przede wszystkim art. 85 ustawy Prawo zamówień publicznych, czy też art. 24 ust. 2 pkt 2 tej ustawy, nakazującego wykluczenie z postępowania wykonawcy m.in. z tego powodu, gdy wykonawca nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>