Tryb konkursowy

15 kwietnia 2013 Artykuły  No comments

normatywny – dotyczy tzw. projektów systemowych, w tym również projektów pomocy technicznej, polegających na realizacji zadań publicznych przez podmioty działające na pod-stawie odrębnych przepisów w zakresie określonym przepisami prawa (projekty wskazane ustawowo) i tzw. dokumentami strategiczno-programowymi przyjętymi przez Radę Ministrów (projekty wskazane na mocy uchwały Rady Ministrów), które to występują m.in. w Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki. Lista projektów systemowych jest najpierw umieszczana w dokumencie o nazwie „plan działań”, a następnie podlegają one ocenie formalnej i me-rytorycznej, w wyniku której zostaje podjęta decyzja o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania na ich realizację.

Podstawowym sposobem wyłaniania projektów do dofinansowania ze środków europejskich jest tryb konkursowy (art. 29 u.z.p.p.r.). Chodzi o wiążące organizatora postępowanie zmierzające do ustalenia – z poszanowaniem zasad przejrzystości, równości i uczciwej konkurencji – listy najlepszych projektów zasługujących na dofinansowanie ze środków europejskich .

Z projektodawcami, których wnioski zostały wyłonione do wsparcia w toku procedury kon-kursowej, zawierane są umowy o dofinansowanie projektów. Wyjątek stanowią jedynie be-neficjenci będący jednostkami państwowymi, którym dofinansowania udziela się w drodze porozumienia administracyjne. Natomiast w zakresie projektów indywidualnych i systemowych dofinansowanie ze środków unijnych przyznawane jest w drodze decyzji administracyjnej.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>