STATUS KRAJOWEJ IZBY ODWOŁAWCZEJ JAKO ORGANU ADMINISTRACJI REGULACYJNEJ

10 października 2013 Artykuły  No comments

Z tej perspektywy nieodzowne wydaje się również odniesienie do statusu Krajowej Izby Od-woławczej. Najpierw trzeba więc zauważyć w kontekście art. 2 § 3 k.p.c., że nie są rozpozna-wane w postępowaniu sądowym sprawy cywilne, jeżeli przepisy szczególne przekazują je do właściwości innych organów. Jednak sprawa o udzielanie zamówienia publicznego w postę-powaniu odwoławczym nie ma charakteru cywilnego, ponieważ żaden przepis szczególny nie przekazuje jej w tym charakterze do właściwości Krajowej Izby Odwoławczej. Ostatecznie rozstrzyga o tym brak jednoznacznej przynależności całej regulacji zamówień publicznych do prawa cywilnego na gruncie Pzp Trudno jest również uznać Krajową Izbę Odwoławczą za typowy sąd polubowny, ponieważ nie spełnia ona podstawowych kryteriów jemu przypisanych. Przede wszystkim sąd polubowny jest zawsze sądem prywatnym, który rozstrzyga sprawę na podstawie umowy stron o zapisie na sąd polubowny, przez powołanych z ich udziałem arbitrów, w postępowaniu uzgodnionym między nimi. Następnie można jeszcze podnieść, że podstawowe kryteria przyjęte przez k.p.c. w zakresie sądu polubownego zostały odmiennie uregulowane w Pzp . Uczestniczy postępowania odwoławczego nie mają w takim wypadku możliwości wyboru najkorzystniejszego dla siebie rozwiązania, lecz są związani postanowieniami Pzp . Dlatego Krajowa Izba Odwoławcza nie powinna tez wydawać rozstrzygnięć w formie wyroków.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>