ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

2 sierpnia 2013 Artykuły  No comments

Z dotychczasowych rozważań wynika, iż procedura przyznawania środków europejskich w try-bie konkursowym jest dwuetapowa, co przejawia się w jej administracyjno-cywilnym charak-terze. Ta dwuetapowość procedury jest spójna z przysługującymi na poszczególnych etapach procedury środkami ochrony prawnej. Na etapie poprzedzającym przyznanie dofinansowania kosztów realizacji projektu zastosowanie znajdzie procedura sądowoadministracyjna. Sądy powszechne właściwe są natomiast na etapie zawarcia i wykonania umowy o dofinansowanie projektu. Postępowania cywilne co do zasady wszczynane są przez beneficjentów, jako że właściwa instytucja, niezależnie od innych zastrzeżeń umownych, wyposażona jest w możliwość wydania decyzji o zwrocie dofinansowania na podstawie przepisów u.f.p.

Zgodnie z art. 30b u.z.p.p.r. w przypadku negatywnej oceny projektu wnioskodawca, po otrzy-maniu informacji, o której mowa w art. 30a ust. 3 u.z.p.p.r„ może wnieść środki odwoławcze przewidziane w systemie realizacji programu operacyjnego, w terminie, trybie i na warunkach tam określonych. W takim przypadku w pisemnej informacji, o której mowa w art. 30a ust. 3 u.z.p.p.r. właściwa instytucja zamieszcza uzasadnienie wyników oceny projektu oraz pouczenie o możliwości wniesienia środka odwoławczego, wraz ze wskazaniem terminu przysługującego na jego wniesienie, sposobie wniesienia oraz właściwej instytucji, do której środek ten należy wnieść. System realizacji programu operacyjnego musi uwzględniać co najmniej jeden środek odwoławczy przysługujący wnioskodawcy w trakcie ubiegania się

o dofinansowanie. W rozpatrywaniu środków odwoławczych nie mogą brać udziału osoby, które na jakimkolwiek etapie dokonywały czynności związanych z określonym projektem, w tym były zaangażowane w jego ocenę. Zgodnie z art. 30b ust. 5 u.z.p.p.r. nie podlegają rozpatrzeniu środki odwoławcze, jeżeli mimo prawidłowego pouczenia zostały wniesione po terminie lub w sposób sprzeczny z pouczeniem lub do niewłaściwej instytucji. Po wyczerpaniu drogi protestacyjno-odwoławczej przewidzianej w systemie realizacji programu operacyjnego właściwa instytucja informuje wnioskodawcę na piśmie ojej wynikach wraz z pouczeniem o możliwości wniesienia skargi do wojewódzkiego sądu administracyjnego, na zasadach określonych w art. 30c u.z.p.p.r.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>