SPOSOBY WYŁANIANIA PROJEKTÓW DO DOFINANSOWANIA

17 kwietnia 2013 Artykuły  No comments

Procedura wyboru projektów do dofinansowania określana jest przez instytucję zarządzającą danym programem. W obecnym okresie programowania, w systemie wdrażania polityki spójności, występują trzy podstawowe tryby udzielania dofinansowania ze środków europejskich (art. 28 ust. 1 u.z.p.p.r.):

-1) konkursowy – projekty wyłaniane są w trybie konkursu przeprowadzonego albo w ramach naboru otwartego albo zamkniętego (z tzw. preselekcją bądź bez niej). Beneficjenci, któ-rych projekty zostały wybrane do dofinansowania zawierają umowy o dofinansowanie z instytucją zarządzającą albo działającą w jej imieniu instytucją pośredniczącą lub instytucją wdrażającą (art. 30a u.z.p.p.r.). W odniesieniu do beneficjentów będących jednostkami państwowymi podstawą dofinansowania kosztów projektu jest jednak porozumienie administracyjne (art. 206 ust. 5 ustawy o finansach publicznych ) .

-2) decyzyjny – dotyczy tzw. projektów indywidualnych, tj. projektów o strategicznym zna-czeniu dla realizacji programu, wskazywanych przez instytucję zarządzającą, które to występują m.in. w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko oraz Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>