SKŁADY ORZEKAJĄCE

22 grudnia 2013 Artykuły  One comment

Zgodnie z art. 188 ust. 1 Pzp Izba rozpoznaje odwołania w składzie jednoosobowym. Prezes Izby może zarządzić rozpoznanie odwołania w składzie 3 osobowym, jeśli uzna to za wskazane ze względu na szczególną zawiłość lub precedensowy charakter sprawy. Przywołana regulacja została wprowadzona nowelizacją ustawy Prawo zamówień publicznych z 2 grudnia 2009 r. , która nadała nowe brzmienie wielu przepisom dotyczącym środków ochrony prawnej i istotnie zmieniła procedurę odwoławczą. Do wejścia w życie wskazanej nowelizacji regułą nie doznającą żadnych wyjątków było rozpoznawanie odwołań w składach trzyosobowych. Członkowie składu orzekającego mają równy status. Do rozpoznania odwołania wyznaczani są według kolejności z jawnej dla stron alfabetycznej listy członków Krajowej Izby Odwoławczej zgodnie z art. 188 ust. 2 Pzp, w razie wyznaczenia składu trzyosobowego przewodniczącego wskazuje Prezes Krajowej Izby Odwoławczej na podstawie art. 188 ust. 1 zd. 2 Pzp.

Na gruncie prawa niemieckiego funkcjonuje reguła odwrotna od aktualnie obowiązującej w prawie polskim. Zgodnie z § 105 GWB Vergabekammern podejmują rozstrzygnięcia w składach trzyosobowych. Jednoosobowe orzekanie bez przeprowadzenia ustnej rozprawy jest dopuszczalne jedynie w nielicznych, ściśle określonych przypadkach. W piśmiennictwie wskazuje się, że możliwość jednoosobowego orzekania w praktyce wykorzystywana jest rzadko . Skład orzekający Vergabekammern jest stały. Tworzą go przewodniczący (Vorsitzende) oraz dwóch ławników (Beisitzern), z których jedne jest ławnikiem etatowym, a drugi honorowym.

TERMINY ROZPOZNAWANIA ODWOŁAŃ ORAZ SKARG NA ORZECZENIA ZAPADŁE W POSTĘPOWANIU ODWOŁAWCZYM.Zgodnie z art. 1 ust. 1 tiret 3 dyrektyw odwoławczych 89/665/EWG i 92/13/EWG w brzmieniu nadanym dyrektywą 2007/66/WE z dnia 11 grudnia 2007 roku państwa członkowskie zobowiązane zostały do przedsięwzięcia środków, dla zapewnienia skutecznego, a w szcze-gólności możliwie szybkiego odwołania od decyzji podjętych przez instytucje zamawiające w sprawie objętych zakresem zastosowania dyrektywy 2004/18/WE i 2004/17/WE. Powołany postulat szybkości procedury odwoławczej ustawodawstwa polskie i niemieckie postrzegają w inny sposób.

One comment to SKŁADY ORZEKAJĄCE

  • klasso  says:

    Cos jak lawa przysieglych w USA 😀

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>