Składanie oferty

9 czerwca 2013 Artykuły  No comments

usług dla całości dostaw w zakresie przedmiotu zamówienia było nieprawidłowe, albowiem rośliny wchodzące w zakres dostawy powinny być opodatkowane 8% stawką VAT. Zamawiający uznał, że jego błędne wskazanie nie może obciążać wykonawców. W konkluzji podniósł, że ten stan faktyczny powoduje konieczność unieważnienia przedmiotowego postępowania, albowiem zaniechanie unieważnienia postępowania rodzi ryzyko zawarcia umowy podlegającej następnie unieważnieniu. Rozpatrując odwołanie złożone w przedmiotowym postępowaniu Krajowa Izba Odwoławcza przywołała wyżej wskazaną uchwałę SN i uznała, że wskazanie przez zamawiającego stawki podatku VAT w specyfikacji uprawniało go do poprawienia innej stawki zgodnie z ustaleniami specyfikacji, z jednoczesnym powiadomieniem o tej czynności wykonawcy, którego oferty dotyczyłaby ta czynność. Ponadto zdaniem Izaby nawet wskazanie przez zamawiającego błędnej stawki podatkowej – w okolicznościach niniejszej sprawy

– nie można byłoby kwalifikować jako naruszenie przepisu ustawy Pzp, które – jak stanowi art. 146 ust. 6 ustawy Pzp – miałoby lub mogłoby mieć wpływ na wynik tego postępowania. W tym przypadku wszyscy wykonawcy na równych zasadach uzyskali informację o stawce

podatkowej, a zatem mogli, wobec nie kwestionowania tej stawki przed złożeniem oferty, kalkulować cenę oferty na podstawie tych samych parametrów – na równych zasadach. Tym samym wskazana przez zamawiającego w decyzji o unieważnieniu postępowania okoliczność, związana z ustaloną w siwz stawką podatku VAT, nie mogłaby skutkować unieważnieniem umowy i w konsekwencji unieważnieniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp .

Podobnie zastosowanie przez wykonawców składających oferty w tym samym postępowaniu dwóch różnych stawek podatku VAT, w sytuacji, w której zamawiający nie określa stawki tego podatku w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, również nie może być podstawą do unieważnienia postępowania.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>