Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich

15 lipca 2013 Artykuły  No comments

Ponadto zgodnie z art. 28 ust. 2 u.z.p.p.r. jeżeli instytucja zarządzająca lub instytucja pośred-nicząca jest jednocześnie beneficjentem, podstawę dofinansowania projektu stanowi umowa o dofinansowanie projektu lub decyzja podjęta przez instytucję zarządzającą lub instytucję pośredniczącą, zgodnie z przyjętym systemem realizacji dla danego programu operacyjnego. W przypadku, gdy instytucją zarządzającą lub pośredniczącą jest samorząd województwa, decyzja podejmowana jest w formie uchwały zarządu województwa.

W ramach programów funkcjonujących w resorcie rolnictwa w szerszym zakresie stosuje się decyzyjny sposób przyznawania pomocy z zastosowaniem przepisów kodeksu postępowania administracyjnego . Jednak co do niektórych „działań” postępowanie kwalifikacyjne od razu kończy się zawarciem umowy, z tym, że w razie odmowy przyznania dofinansowania za-interesowany ma prawo wnieść skargę do sądu administracyjnego. U.w.r.o.w. określa, co do których z „działań” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich wymienionych w art. 5 niniejszej ustawy pomoc jest przyznawana w drodze decyzji administracyjnej (art. 20 ust. 1 u.w.r.o.w.), a co do których w drodze umowy cywilnoprawnej (art. 22 ust. 1 u.w.r.o.w.). Procedura konkursowa w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich pojawia się w celu dokonania wyboru lokalnej grupy działania, która realizować będzie lokalną strategię rozwoju, a nie w zakresie przyznawania środków europejskich.

Natomiast zgodnie z u.w.z.r.s.r. w ramach Programu Operacyjnego Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nadbrzeżnych Obszarów Rybackich (PO RYBY) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rybackiego pomoc przyznawana jest na podstawie decyzji admini-stracyjnej (art. 13 u.w.z.r.s.r.) lub umowy cywilnoprawnej o dofinansowanie (art. 15 u.w.z.r.s.r.). Procedura konkursowa nie jest stosowana w ramach niniejszej regulacji.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>