ROZPOCZĘCIE S ZAKOŃCZENIE BBEGU TERMINU ZWIĄZANIA OFERTĄ

23 października 2013 Artykuły  No comments

Bardzo ważną regulacją z punktu widzenia liczenia terminu związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, do której orzecznictwo w sprawach zamówień publicznych odnosiło się wielokrotnie, jest art. 85 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Przepis ten wskazuje na moment rozpoczęcia biegu terminu związania ofertą. Stanowi on, że bieg ten rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Powyższe oznacza, że pierwszy dzień terminu związania ofertą to dzień otwarcia ofert, niezależnie od tego, czy otwarcie ofert odbywa się w godzinach porannych, czy popołudniowych. Można nawet teoretycznie rozważać, że gdyby zamawiający wyznaczył termin otwarcia ofert określonego dnia na godzinę 23.59, to w tym właśnie dniu mielibyśmy już do czynienia z rozpoczęciem biegu terminu związania ofertą (jego pierwszym dniem).

W przypadku art. 85 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych mamy do czynienia ze swoistą, odrębną regulacją Prawa zamówień publicznych w stosunku do przepisów Kodeksu cywilnego, jeśli chodzi o sposób liczenia terminów. Ustawa Prawo zamówień publicznych zasadniczo nie zawiera szczególnych regulacji dotyczących sposobu liczenia terminów. Z tych też względów przyjmuje się – stosownie do art. 14 ustawy Prawo zamówień publicznych – że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące terminów (art. 110 i następne Kodeksu cywilnego). W przypadku jednak rozpoczęcia biegu terminu związania ofertą ustawodawca w art. 85 ust. 5 ustawy przewidział odmienny od art. 111 § 2 Kodeksu cywilnego sposób liczenia terminu. Dzień, w którym nastąpiło zdarzenie, które zostało określone jako początek biegu terminu związania ofertą, tj. otwarcie ofert, wliczany jest do biegu terminu. Powyższe jest możliwe dzięki użyciu przez ustawodawcę we wskazanym przepisie określenia: „wrazz upływem terminu składania oferf, a nie: „od upływu terminu składania oferf. Na taki sposób interpretacji przywołanego przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych wielokrotnie wskazywano w orzecznictwie, m.in. w wyroku Izby z dnia 15 grudnia 2009 r. (sygn. akt: KIO/UZP 1659/09), jak również z dnia 15 stycznia 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 65/07, czy z dnia 3 kwietnia 2008 r. (sygn. akt: KIO/UZP 246/08).

Taki odrębny tryb uregulowania rozpoczęcia biegu terminu związania ofertą w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ma istotne praktyczne znaczenie dla wykonawców składających swoje oferty. Złożona przez wykonawcę oferta – jeśli zamawiający w danym postępowaniu przewidział konieczność jej zabezpieczenia wadium – w określonym w spe-

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>