Rozliczenie szkolenia

25 kwietnia 2013 Artykuły  No comments

– pracodawcą lub osobą zamierzającą rozpocząć działalność gospodarczą. Przez czas trwania szkolenia bezrobotnemu przysługuje dodatek szkoleniowy w wysokości 20% zasiłku podstawowego. Dodatek nie przysługuje bezrobotnemu jeśli w okresie odbywania szkolenia przysługuje mu z tego tytułu stypendium, dieta lub innego rodzaju świadczenie pieniężne w wysokości wyższej niż dodatek szkoleniowy.

Rozliczenie szkolenia z jednostką szkolącą zgodnie z warunkami umowy (TUS) następuje po przedstawieniu: – harmonogramu zajęć, – kalkulacji kosztów szkolenia, – kopii polisy ubezpieczenia uczestnika szkolenia – potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

– imiennej listy obecności z własnoręcznym podpisem uczestnika szkolenia, – świadectwa o ukończeniu szkolenia. Pracodawca zobowiązany jest do zatrudnienia przeszkolonego bezrobotnego w terminie od 14 dni do 3 miesięcy od daty ukończenia szkolenia z wynikiem pozytywnym na okres co najmniej 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o pracę. Fakt zatrudnienia osoby przeszkolonej pracodawca potwierdza poprzez dostarczenie do PUP kopii umowy o pracę (potwierdzonej za zgodność z oryginałem) w terminie 14 dni od zawarcia umowy o pracę.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>