Rola sądu administracyjnego

13 marca 2013 Artykuły  No comments

Rolą sądu administracyjnego w toku postępowania skargowego jest ustalenie, czy dany projekt na władczym etapie postępowania konkursowego nie został oceniony w sposób naruszający prawo. Zakres kognicji sądu administracyjnego wynika w tym przypadku pośrednio z treści art. 30c ust. 3 u.z.p.p.r., który to zawiera katalog możliwych rozstrzygnięć skargi przez sąd administracyjny. Należy ponadto z całą stanowczością podnieść, iż wszczęcie procedury odwoławczej nie wstrzymuje zawierania umów z tymi wnioskodawcami, których projekty zostały zakwalifikowane do dofinansowania .

Po zakończeniu postępowania sądowoadministracyjnego i po ostatecznym rozpatrzeniu danego projektu skutkującym zawarciem, bądź nie, umowy o dofinansowanie, rozpoczyna się etap, na którym zasadniczą rolę w ramach środków ochrony prawnej odgrywać będzie sąd powszechny. Wydaje się, iż ewentualne następcze postępowanie cywilne prowadzone po władczym rozstrzygnięciu w kwestii dofinansowania projektu może dotyczyć w szczególności:

• żądania nawiązania umowy o dofinansowanie • żądania odszkodowania, jeżeli w wyniku błędnej oceny projektu beneficjentowi została wyrządzona szkoda • sporów wynikających z prawidłowego wykonania projektu.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>