Regulacja prawna

17 sierpnia 2013 Artykuły  No comments

W każdym razie odwołanie służy od wyboru najkorzystniejszej oferty lub czynności poprze-dzających zamawiającego, które należy jednoznacznie uznać za prawne formy działania ad-ministracji publicznej. Innymi słowy odwołanie służy od administracyjnego oświadczenia woli organu administracji publicznej. Dokładnie organu zamawiającego w rozumieniu funkcjonalnym prowadzącego, w ramach funkcji zleconych administracji publicznej, postępowanie

o udzielenie zamówienia publicznego. Z całą pewnością odwołanie nie służy natomiast od cywilnoprawnego oświadczenia woli, ponieważ takie oświadczenie woli organu zamawiającego wtedy w ogóle się nie pojawia. Trudno sobie nawet wyobrazić, by odwołanie mogło służyć od jakiegokolwiek cywilnoprawnego oświadczenia woli, ponieważ taka konstrukcja nie występuje w systemie prawa . Co za tym idzie mamy do czynienia z procesowym stosunkiem administracyjnoprawnym, a nie z jakimkolwiek innym stosunkiem prawnym, w tym materialnoprawnym bez względu zresztą na odniesienie gałęziowe . W szczególności należy wyraźnie stwierdzić, że postępowanie odwoławcze nie może nigdy służyć załatwieniu sporu na tle samego zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego .

Przydatne wydaje się stwierdzenie, że regulacja prawna zawarta w Pzp dotyczy w głównej mierze „udzielania zamówień publicznych”, zatem regulacja ta skierowana jest na postępo-wanie, którego podstawowym celem jest zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicz-nego . Zasadniczo reguluje się bowiem zasady i tryb udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej przy udzielaniu zamówień publicznych, kontrolę udzielania zamówień publicznych i organy właściwe w tych sprawach według art. 1 Pzp Natomiast sama umowa w sprawie zamówienia publicznego i jej wykonywanie reguluje Pzp w bardzo ograniczony sposób . Z tego faktu wynika również to, że wynikłe wtedy spory nie mogą oczywiście mieć charakteru materialnoprawnego. Wobec powyższego na tym etapie nie jest możliwa pełna ochrona sądowa odnośnie merytorycznego orzekania w sprawach zamówień publicznych. Co więcej taka ochrona sądowa powinna ewentualnie funkcjonować na zasadach ogólnych poza regulacją Pzp, ale nie wydaje się to obecnie możliwe bez dokonania zmian we właściwości sądów administracyjnych lub sądów powszechnych.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>