Pzp

24 marca 2013 Artykuły  No comments

Przy ocenie, czy postępowanie podlega unieważnieniu zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp należy uwzględnić również treść art. 146 ust. 5 ustawy Pzp, czyli możliwość unieważnienia umowy na podstawie art. 70 k.c.

Zgodnie z treścią art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp wada postępowania musi miech charakter nieusuwalny. A zatem w sytuacji, w której zamawiający wybierze ofertę, a następnie poweźmie wiadomość, że oferta ta nie spełnia warunków określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, o ile możliwa będzie powtórna oceny ofert, nie zaistnieją podstawy do

zastosowania art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, ze względu na fakt, że wadę postępowania będzie można usunąć. Za wadę postępowania skutkującą koniecznością unieważnienia umowy uznała Krajowa Izba Odwoławcza natomiast brak wskazania nowego terminu składania i otwarcia ofert w piśmie przedłużającym pierwotny termin składania i otwarcia ofert. Z pisma zamawiającego z dnia 7 marca 2011 r. wynikało, iż termin składania i otwarcia ofert został przedłużony na bliżej nie określony czas. Tymczasem zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Pzp przedłużenie terminu składania ofert może nastąpić tylko przed jego upływem. Skoro więc upływ terminu składania ofert miał miejsce w dniu 7 marca 2011 r. zamawiający powinien był przed jego upływem wskazać nowy termin składania i otwarcia ofert. Brak tej informacji spowodował, iż termin ten w istocie upłynął w dniu 7 marca 2011 r. Obowiązku tego nie wypełnia, w ocenie Izby, przesunięcie terminu bez podania konkretnych dat. Powyższe naruszenie ma charakter nieusuwalny .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>