PRZYZNAWANIE ŚRODKÓW EUROPEJSKICH W TRYBIE KONKURSOWYM

7 marca 2013 Artykuły  No comments

Polska jest obecnie największym beneficjentem środków polityki spójności. W latach 2007- 2013 mamy do wykorzystania ponad 67 mld euro z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, co stanowi około 20% wszystkich środków polityki spójności dla krajów członkowskich Unii Europejskiej. Polityka spójności na lata 2007-2013 ma na celu zwiększenie wzrostu gospodarczego i zatrudnienia we wszystkich regionach i miastach Unii Europejskiej. Reali-zowana jest przede wszystkim dzięki dwóm funduszom strukturalnym, tj.: Europejskiemu Funduszowi Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiemu Funduszowi Społecznemu (EFS) oraz Funduszowi Spójności (FS).

Rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy ogólne dotyczące EFRR, EFS oraz FS jest fundamentalnym aktem prawnym określającym kierunki interwencji oraz podstawowe zasady funkcjonowania polityki regionalnej Unii Europejskiej na lata 2007-2013. Warunki organizacyjne gromadzenia i wydatkowania środków europejskich w Polsce określa ustawa z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju . Zgodnie z art. 1 ust. 2 tej ustawy, co do zasady przepisów u.z.p.p.r. nie stosuje się do programów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Ob-szarów Wiejskich i Europejskiego Funduszu Rybackiego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>