Przyrzeczenie administracyjne

13 listopada 2013 Artykuły  No comments

Przyrzeczenie administracyjne, w przeciwieństwie do przyrzeczenia na gruncie prawa cy-wilnego, nie jest jednolicie charakteryzowane w polskiej literaturze. Wynika to z tego, iż przyrzeczenie administracyjne nie jest kompleksowo uregulowane w polskim prawie ad-ministracyjnym. Według Z. Niewiadomskiego jest ono oświadczeniem woli organu administracji publicznej, w którym organ ten zobowiązuje się do konkretnego zachowania się w przyszłości. Zwykle polega to na zobowiązaniu się do określonego działania w przyszłości, o ile adresat przyrzeczenia spełni określone warunki. Celem tej instytucji jest zaś umożliwienie lub ułatwienie adresatowi podjęcia działań przygotowawczych do realizacji zamierzonego przedsięwzięcia . Podobnie przyrzeczenie administracyjne definiuje J. Zimmermann, który ponadto stwierdza, że jest ono odmianą przyrzeczenia publicznego uregulowanego w art. 919 i nast. k.c. i można się w nim dopatrzyć cech właściwych działaniom dwustronnym administracji publicznej .

Zdaniem W. Tarasa nie jest ono tożsame ani z promesą ani z informacją urzędową czy też z aktem administracyjnym. W szczególności, zdaniem tego autora, w przeciwieństwie do aktu administracyjnego, w przyrzeczeniu administracyjnym występuje element zawieszenia (przeszkoda faktyczna lub prawna) uniemożliwiająca organowi administracji niezwłoczne rozpoznanie sprawy, dlatego ma ono charakter jedynie zobowiązujący organ do wydania rozstrzygnięcia, lecz nie może wywołać bezpośrednio skutku prawnego względem uprawnień i obowiązków stron stosunku administracyjnego.

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>