Przy ocenie efektywności szkolenia

7 lutego 2013 Artykuły  No comments

W rejonach o wysokim bezrobociu, a takim jest miasto Radom, przy niewielkiej ilości ofert pracy cele określane przy organizacji kursów dotyczą z reguły samej efektywności: powrotu bezrobotnych na rynek pracy i ich aktywizacji. Skuteczność stawia się na drugim miejscu wychodząc z założenia, że wiedza uzyskana na szkoleniu może okazać się przydatna w dalszym etapie zatrudnienia. Głównie organizowane są więc takie szkolenia, po ukończeniu których uczestnicy podejmuj ą zatrudnienie zgodnie z kierunkiem szkolenia.

Przy ocenie efektywności szkolenia bezrobotnych uwzględnia się następujące aspekty szkolenia: – ekonomiczny – ocena kosztów miejsca pracy osiągniętego dzięki szkoleniu, czasu pozostawania bez pracy od momentu zakończenia kursu do momentu podjęcia zatrudnienia, liczby zatrudnionych uczestników szkoleń,

– finansowy – ocena wielkości wydatków poniesionych w związku z organizacją kursów dla bezrobotnych, – dydaktyczny – ocena ogólnego poziomu szkolenia, fonu i metod realizacji programu dydaktycznego, sposobu przekazywania materiału uczestnikom szkolenia, propozycji zajęć praktycznych w całym programie,

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>