PRZESUNIĘCIE TERMINU REALIZACJI UMOWY

19 maja 2013 Artykuły  No comments

Skoro upływ terminu realizacji umowy nie jest wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy o zamówienie publiczne, to tym bardziej opóźnienie terminu realizacji umowy nie stanowi przesłanki do unieważnienia postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp, jeśli wykonanie zamówienia jest możliwe. W jednym z wyroków Krajowa Izba Odwoławcza wskazała, iż przesunięcie terminu rozpoczęcia pierwszego etapu realizacji zamówienia, nie powoduje zmiany zakresu świadczenia wykonawcy. Zakres świadczenia obejmuje to, co wykonawca zobowiązuje się zrealizować. Niemożliwość rozpoczęcia prac w terminie umożliwiającym rozliczenie części pierwszego zadania w IV kwartale 2011 r. w żaden sposób zakresu tego nie zmienia, nie jest również przesłanką unieważnienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. Ponadto Skład Orzekający zwrócił uwagę, na fakt, że planując rozpoczęcie re-alizacji zadania nr 1 na IV kwartał 2011 r. zamawiający wszczął postępowanie 19 października 2011 r., z terminem otwarcia ofert na 24 listopada 2011 r., a decyzję o unieważnieniu postępowania podjął dopiero 17 stycznia 2012 r., tj. prawie dwa miesiące po otwarciu ofert. W tych okolicznościach uzasadnianie konieczności unieważnienia postępowania niemożliwością wykonania części zadania nr 1 z płatnością do końca IV kwartału 2011 r., jest w ocenie Izby tym bardziej bezpodstawne . Podobnie Sąd Okręgowy w Gliwicach w wyroku z dnia

-16 października 2007 r. wskazał, iż wadą postępowania nie jest to, że umowa nie zostanie zawarta na okres przewidziany w SIWZ, gdyż nic nie stoi na przeszkodzie, aby tę umowę za-wrzeć na okres krótszy .

Leave a reply

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>